DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Magyar nyelv és irodalom

A magyar nyelvi oktatás

Iskolánkban a magyar nyelvet sokféle szinten, különféle igényeknek  megfelelve oktatjuk. A hagyományos magyar nyelv-és irodalom (UaM) mellett nemcsak idegen nyelvként tanítjuk a magyart (US), hanem a kettős nyelvű, kettős identitású diákok számára is ún. második nyelvként (UZ).

Magyar nyelv- és irodalom, magyar mint anyanyelv (UaM)

A magyar mint anyanyelv (UaM) tantárgyat iskolánk magyar ágán oktatjuk, a NAT (Nemzeti Alaptanterv) szerint, magyar tankönyvekből. Kimeneti célja a magyar nyelv-és irodalom érettségi, feltétele a sikeres felvételi  a magyar ágra, az „s” osztályba. A magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést a szintén a magyar oktatási nyelvű biológia, kémia és magyar történelem tantárgyak erősítik. Az óraszámok  (heti 5 illetve 4 óra)  és a helyi tanterv megfelelnek a magyar tantervi előírásoknak. A két felső évfolyamon (11-12. osztály) fakultációra is van lehetőség (heti +2 óra). A gimnázium 5. és 6. osztályában alapvető nyelvtani ismeretek (a hangok, morfémák és szavak szintje), helyesírás, fogalmazás tanítása folyik. A szövegértést a tankönyv gazdag szöveganyaga és feladati biztosítják.  Irodalomból  7. és 8. osztályban a legfontosabb irodalmi műfajokkal és elemzési módszereikkel ismerkednek a tanulók, nyelvtanból pedig a mondat szintje áll a középpontban. A felsőbb évfolyamok tananyag a négyosztályos gimnáziumokéval azonos. Minden évfolyamon a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő kötelező olvasmányokat oktatjuk.

Tankönyvek:

Irodalom:

  • 5-6. osztály Turcsányi Márta: Irodalom (tankönyv és munkafüzet)
  • 7. osztály: Arató László, Pála Károly: Bejáratok (tankönyv és szöveggyűjtemény)
  • 8. osztály: Arató László, Pála Károly: Átjárók (szöveggyűjtemény)
  • 9-12. osztály: Pethőné Nagy Csilla: Irodalom (tankönyv és szöveggyűjtemény)

Nyelvtan

  • 5-12. osztály: Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció (tankönyv és munkafüzet)

 

Magyar mint második nyelv (UZ)

Az UZ a kétnyelvű, kettős identitású diákok számára létrehozott speciális tantárgy, mely a magyar nyelv-és irodalmat idegen nyelvi szemlélettel oktatja. Óraszáma heti 3 tanóra. Az 5-8. osztályban kötelező tantárgy, a diákok besorolása szintfelmérő teszt alapján történik, ami kétévenként ismétlődik (4, 6, 8 év végén), tehát az UZ+/UZ csoportba besorolás nem végleges, a diákok egyéni fejlődésétől függően változhat. A tantárgy a 8. osztályban, a tanév végén leadható, 9. és 10. osztályban választható.  A 10. osztály végén újabb döntési lehetőséget jelent, hogy a fancia vagy a magyar nyelvet tanulja tovább a diák. Amennyiben a tanuló a magyart választja, a két felső évfolyamon pontszerző tárggyá válik, melynek osztályzatai beszámítanak a német érettségi pontszámába. A 9. és 10. évfolyamon a diákok két csoportban tanulják tovább a tantárgyat: az UZ1 csoport a két évfolyam a tantárgyból gyengébben teljesítő diákjaiból kerül ki, az UZ2 csoport pedig a magasabb szintű nyelvtudással bíró diákokból. Mindkét csoport heti 3 órában tanulja a tantárgyat, az UZ1 csoport tananyagának középpontban a szövegértési és a szövegalkotási készségek fejlesztése áll, amely az idegen nyelvi oktatás módszertanával támogatva valósul meg. Az UZ2 csoport tananyaga közelebb áll a magyar nyelv-és irodalom tantárgyhoz, de célkitűzései azonosak az UZ1 csoportéval. A nem magyar anyanyelvű és nem magyar állampolgárságú diákok számára a 10. osztály után lehetőség van külső vizsgahelyen ECL  felsőfokú  (C1, C2) nyelvvizsga letételére magyar mint idegen nyelvből. A kettős (német-magyar) állampolgárság azonban szintén kizáró ok.

Tankönyvek:

  • UZ1Novotny-Nagy: Felsőfokon magyarul, 1.
  • UZ2 Novotny-Nagy: Felsőfokon magyarul, 2.

Modulok a Szövegértés-szövegalkotás kompetenciafejlesztő programcsomagból:

 

UZ+

Az 5-8. osztályig jelen lévő UZ+ tantárgy oktatása a magyar ágra való átlépést segíti elő. A heti óraszám megfelel a magyar ág óraszámainak: 5-6. osztályban heti 5 óra, 7-8. osztályban heti 4 óra, mint ahogy a tankönyvek is megegyeznek az „s” osztályban használatosokkal. A diákok értékelésében azonban figyelembe vesszük, hogy nem anyanyelvi beszélők.  A  8. osztály végén a diákok saját döntésük szerint átjelentkezhetnek a magyar ágra, a jelentkezést a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján fogadja vagy utasítja el az iskola, jeles érdemjegy esetén a tanár eltekinthet a vizsgától. Az átlépés 9. osztály után már nem lehetséges, mivel ezen az évfolyamon elkezdődik  az érettségi vizsgához szükséges tananyag oktatása. A magyar ágra való átjelentkezés természetesen további tantárgyak (a már említett biológia, kémia és magyar történelem) felvételét is maga után vonja. Ha igény van rá, a magyar ágra való átjelentkezés előbb is, de legkorábban a 6. osztály végén történhet meg.  A szülőknek minden esetben hivatalos úton, az iskola felé benyújtott kérvénnyel jelezniük kell erre való igényüket.

 

Magyar mint idegen nyelv (US)

A gimnáziumban a magyar mint idegen nyelvet  a magyar nyelvtudással nem rendelkező diákok számára oktatjuk a német ágon. A tanítás korszerű nyelvkönyvekből, heti 3 órában történik, célja elsősorban a szóbeli kommunikáció fejlesztése. A tanítás nívócsoportokban zajlik, hogy az újonnan érkezettek is be tudjanak kapcsolódnia a tanulásba. Így az US 1 kezdő csoport tagjai az 5-7. osztályos német ági diákokból kerülnek ki, ahol heti 5 óra biztosítja a felzárkózást. A nívócsoportok beosztása a nyelvtudás alapján történik. A tantárgy 8. osztály után leadható, kivételes esetben a kimagasló nyelvi szinten álló tanulók becsatlakozhatnak az UZ1 csoportba, ehhez azonban eredményes szintfelmérő teszt szükséges. A megfelelő feltételekkel (16 év betöltése, nem magyar állampolgár) számukra is lehetséges ECL  nyelvvizsga letétele (A1, A2) , szintén  külső vizsgahelyen.

Tankönyv:

  • Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK, 1, 2.  (tankönyv és munkafüzet)

 

Kompetenciaorientált helyi tanterveink megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv előírásainak, melyeket az iskola honlapján (*) megtalálnak, ahogy az adott évben aktuális kötelező olvasmányokat is. Az UZ tantárgy moduljait szintén feltüntettük a tantervben.

Letöltések:

 

Dr. Tóth Csilla
munkaközösségvezető